Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
O naszych działaniach

2010-12-01

Przygodzice aktywne Sołectwo

We wsi działa od 1993 r. Towarzystwo Miłośników Przygodzic, które zajmuje się historią i przyrodą  wielkopolskiej części Doliny Baryczy. Wydaje ono publikacje: „Przygodzickie Wieści Gminne”, „Zeszyty Przygodzickie” i inne, w tym monografie OSP, Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice”, foldery, informatory, widokówki i plakaty. Współpracuje z Radą Sołecką, mediami w regionie i innymi stowarzyszeniami regionalnymi, w tym przede wszystkim z Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym. TMP otrzymało m.in.: w 2008 roku nominację do Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego  a w 2009 r. „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Od 2000 r. działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przygodzic, które zajmuje się także pozyskiwaniem środków zewnętrznych na aktywizowanie mieszkańców, m.in. na zagospodarowanie stawu „Glinianka” z otoczeniem, gdzie planuje urządzenie Parku Rekreacyjno-Sportowego dla mieszkańców.

Ponadto od 100 lat działa OSP, bardzo aktywne podczas organizowania wszystkich imprez integrujących mieszkańców Sołectwa. Aktywne jest również Koło Gospodyń Wiejskich, przy którym istnieje Zespół Śpiewaczy „Baryczanki”. Od 1998 r. istnieje Zespół Pieśni i Tańca „Przygodzice” znany w całym kraju i poza jego granicami. W ostatnim okresie powstała Kapela Ludowa „Boćki”. Ponadto działa bardzo aktywny zespół członków Południowowielkopolskiej  Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Rada Sołecka jest od trzech lat partnerem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc z Warszawy, które co roku podczas Przygodzickiej Majówki gromadzącej mieszkańców wsi, pro­wadzi bezpłatnie badania z zakresu kardiologii, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. W br. roku przebadano około 150 osób. Rada Sołecka za współpracę i propagowanie idei transplantologii została uhonorowana jako pierwsza w kraju statuetką i dyplomem „Z serca za serce”.

Rada Sołecka jest współorganizatorem Ogólnopolskiej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych od samego początku, w br. już XI. Wspieramy imprezę organizacyjnie i finansowo. W Spartakiadzie bierze udział około 1000 osób występujących w 20 dyscyplinach sportowych. Ponadto Rada Sołecka wspiera Integracyjne Rajdy Radziwiłłowskie Osób Niepełnosprawnych.

Co roku, w styczniu, Rada Sołecka uczestniczy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, przeprowadza licytację, której głównym przedmiotem jest duży bochen chleba w kształcie serca. Ostatnią licytację wygrał sołtys, który bochen chleba przekazał Mateuszowi Dolacie uczniowi od kilku lat żyjącemu z przeszczepionym sercem. Jest on podopiecznym Rady Sołeckiej.

Ponadto Rada Sołecka uczestniczy w: Przeglądzie Kulturalnym Doliny Baryczy, Pikniku Rybnym dla mieszkańców wsi, zawodach wędkarskich: powiatowych, strażackich i gminnych, Gminnym Turniejach Wsi i obchodach świąt państwowych.

Bardzo dobrze współpracuje się Radzie Sołeckiej z GS Przygodzice, a jego produkt – chleb „Baryczok” jest eksponowany i promowany na wszystkich imprezach, stał się za zgodą GS atrybutem miejscowości. „Baryczok” jest jednoznacznie kojarzony z Przygodzicami, a posiadając znak „Dolina Baryczy Poleca” stał się wizytówką miejscowości poza Wielkopolską, Ponadto promujemy karpia Gospodarstwa Rybackiego z Przygodzic, który otrzymał certyfikat „Karpia królewskiego” od Związku producentów Ryb.

Wszystkie te poczynania wpływają na pogłębienie świadomości i tożsamości mieszkańców Przygodzic i integrują ich, pogłębiają przywiązanie do „małej Ojczyzny”, przez co łatwiej jest kultywować rodzime obyczaje, zwyczaje i tradycje.

Rada Sołecka od kilku lat opiekuje się Mateuszem Dolatą, z przeszczepionym sercem, wspiera go także z powodu trudnej sytuacji materialnej, z tego powodu nawiązana została współpraca ze Stowarzyszeniem Przeszczepionych Serc.

Stowarzyszenia i Rada Sołecka lansują wieś jako bazę wypadową dla turystów-przyrodników z powodu walorów przyrodniczych oraz turystów-historyków z powodu zabytków. Wspieramy „Spotkania Bocianolubów” z całej Polski, Ogólnopolski Zlot „Blisko Bocianów”, wycieczki po wielkopolskiej części Doliny Baryczy, w tym poznawanie Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antonie i ich kaplicy oraz okoliczności pobytu Fryderyka Chopina. Oprócz tego zależy nam na tym, żeby wieś była postrzegana jako miejscowość z tradycjami, w której kultywowane są obyczaje, zwyczaje i obrzędy związane z dawnym życiem codziennym, np.: szopka, Gaik-Maik, obrzęd dożynkowy, co realizowane jest konsekwentnie przez Zespół Pieśni i Tańca „Przygodzice”. Chata Regionalna zajmuje się gromadzeniem przedmiotów, dokumentów i relacji związanych z przeszłością miejscowości i całej Gminy Przygodzice.

W rozwój wsi zaangażowane są: Rada Sołecka, stowarzyszenia, OSP, KGW, Klub Sportowy „Barycz”, Rada Parafialna i ZPiT „Przygodzice”.

„Mała Glinianka – wielka sprawa” – inicjatywa Sołectwa i mieszkańców utworzenia w Przygodzicach Parku Rekreacyjno-Sportowego, również wylansowanie miejscowości jako bazy wypadowej dla turystów przyrodników i ornitologów na Stawy Przygodzickie i turystów-historyków do Antonina. Zapleczem dla turystów-historyków jest Chata Regionalna, w której przybywa eksponatów związanych z historią miejscowości i regionu. Z funduszu sołeckiego wykonano na „Gliniance” część stanowisk wędkarskich, naprawiano i konserwowano dwa place zabaw, wsparto wydanie folderu o Przygodzicach, zorganizowano Majówkę Przygodzicką, wykonano dokumentację techniczną budowy ulicy Długiej, wspierano Zespół Pieśni i Tańca „Przygodzice”, Zespół „Baryczanki” i Kapelę „Boćki” i inne zadania. Fundusz sołecki został wykorzystany w 100%. Rada Sołecka realizuje plan działań na lata 2007-2010 i przygotowuje projekt planu działań na lata 2011-2014 dla następnej Rady Sołeckiej.