Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera

O konkursie

Konkurs był organizowany przez LGD i LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w latach 2010 – 2014. W tym czasie odbyło się 5 edycji.

W roku 2015 nie została ogłoszona kolejna edycja, jednak Konkurs najprawdopodobniej będzie wznowiony w latach kolejnych, w zmienionej formule.

Celem Konkursu było ożywienie aktywności mieszkańców wsi Doliny Baryczy, zachęcenie ich do wzmożonej aktywności na rzecz swojego miejsca zamieszkania, sąsiadów od dzieci po seniorów, budowanie dla nich i z nimi ciekawej oferty rekreacyjnej i edukacyjnej, integracji, współpracy, dobrej zabawy oraz promocji swojej działalności. Narzędziem promocyjnym, jakie otrzymały sołectwa, jest właśnie ten serwis. Każde sołectwo, które zgłosiło się do Konkursu otrzymało własną stronę w serwisie, z możliwością nieograniczonej i bezpłatnej możliwości korzystania.  

Sołectwa, które najaktywniej i najrzetelniej prowadziły swoje strony, kwalifikowały się do finału Konkursu, gdzie dodatkowo były oceniane przez członków komisji konkursowej również za aktywność na innych polach, tj.:

* Estetyka i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego (zadbane tereny i obiekty prywatne, podwórza, ogródki, widoczne elementy kwitnące w przestrzeni wiejskiej, tereny zielone, mała architektura nawiązujące do tradycyjnego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego Doliny Baryczy, urządzone „centrum wsi” - miejsce życia społecznego wsi, z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych dla mieszkańców)

* Aktywność i partnerskie działanie wsi (współpraca organizacji i grup nieformalnych, organizowanie imprez o charakterze integracyjnym i promocyjnym zorganizowane przez mieszkańców sołectwa dla mieszkańców lub turystów, kultywowanie tradycji i obyczajów poprzez zespoły teatralne, muzyczne, wspólne przedsięwzięcia łączące pokolenia)

* Pozyskiwanie środków zewnętrznym na realizację działań w sołectwie

* Budowanie oferty tematycznej wsi (oferty edukacyjnej, rekreacyjnej, rozrywkowej, skierowanej do mieszkańców, specjalizacja wsi lub projekty wsi tematycznej.

* Umiejętność planowania działań (innowacyjność pomysłów, stopień i zakres wykorzystania funduszy innych niż fundusz sołecki, posiadanie i wdrażanie dokumentu strategicznego (np. Sołecka Strategia Rozwoju, Plan Odnowy Miejscowości),

* Promocja sołectwa i działań mieszkańców

* Aktywne wykorzystanie oferty „Partnerstwa dla Doliny Baryczy” (udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach, wyjazdach integrujących, podnoszących kwalifikacje, prezentacja dorobku wsi w imprezach organizowanych przez „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, tj. Dni Karpia, Jarmark Świąteczny i inne.

Konkurs ma nie tylko na celu co roku wybierać i nagradzać laureata konkursu, ale głównie motywować do aktywnych, innowacyjnych działań, promowania swojej aktywności, zacieśniania więzi, nawiązywania współpracy oraz integracji sołectw.

Powyższe cele były i są realizowane dzięki ofercie edukacyjnej (szkolenia, warsztaty) oraz rekreacyjnej (spotkania integracyjne, wyjazdy studyjne, udział ze stoiskiem w imprezach plenerowych, wizyty mieszkańców „konkursowych sołectw” u laureatów).

Obecnie, pomimo zawieszenia konkursu w roku 2015, działania skierowane do sołectw są w dalszej mierze podejmowane.