Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Ogłaszamy IV edycję Konkursu na Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy

2013-01-31

Na zgłoszenia aktywnych sołectw czekamy do 28 lutego 2013.

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, działające na obszarze gmin Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród, ogłasza IV konkurs na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” 2013.

Ogłaszając kolejną edycję konkursu liczymy na jeszcze większą aktywność lokalnych środowisk, przejawiającą się ciekawymi pomysłami na budowanie oferty wsi, promowanie sołectw, integrowanie mieszkańców, tworzenie miejsc do wspólnego spędzania czasu, dbania o tradycje, lokalną architekturę i przyrodę. Mamy również nadzieję, że sam konkurs oraz działania wspierające, zmotywują wiele sołectw do zawiązywania stowarzyszeń i samodzielnego sięgania po środki na finansowanie działalności w ramach różnych dostępnych funduszy, zarówno poprzez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (np. „Działaj Lokalnie”, „Małe Projekty”) jak i ze środków krajowych czy nawet unijnych.

Każde sołectwo, które dotychczas w konkursie nie brało udziału, otrzyma własną podstronę w serwisie www.aktywni.barycz.pl oraz zostanie przeszkolone ze sposobu jej użytkowania. Zadaniem uczestników konkursu będzie, w pierwszej kolejności, rzetelne opisanie sołectwa lub zaktualizowanie umieszczanych wcześniej informacji nt. historii, zabytków, przyrody, atrakcji, mieszkańców, oferty itp. oraz relacjonowanie bieżących wydarzeń we wsi.

Wyłonienie zwycięzcy – Najaktywniejszego Sołectwa w roku 2013 – nastąpi dopiero w grudniu. Przed nami więc 10 miesięcy, w których sołectwa będą musiały wykazać się aktywnością, zarówno w serwisie internetowym jak i w działaniach na co dzień. Dla uczestników konkursu „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przygotuje dodatkowo ofertę spotkań i warsztatów czy wyjazd studyjny, podczas których będzie można zwiększać swoje umiejętności rzemieślnicze, podglądać ciekawe pomysły i kreować własne, wymieniać się doświadczeniami, szukać inspiracji i inspirować innych.

Mimo że wybór laureatów nastąpi dopiero z końcem roku 2013, Komisja rozpocznie pracę już w marcu, od kiedy to będzie przyglądać się uważnie aktywności sołectw w serwisie www.aktywni.barycz.pl. Na jej podstawie oraz sprawozdań składanych przez sołectwa po zakończeniu konkursu, tj. na początku grudnia, Komisja wytypuje ok. 10 sołectw do finału, biorąc również pod uwagę pozostałe kryteria konkursowe: estetyka wsi, dbanie o tereny wspólne, tradycyjny krajobraz przyrodniczy i architektoniczny, partnerskie działania, realizacja projektów, budowanie i rozwijanie oferty tematycznej wsi, promocja sołectwa, wspólne działania z innymi sołectwami itp.

Dla rywalizujących sołectw Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" - zaplanował cenne nagrody: dla laureata I miejsca nagrodę rzeczową o wartości do 5 tys. zł, II miejsca – 3000 zł i III miejsca – 2000 zł. Nagrody zwycięzcy wybiorą sami.

W dotychczasowych trzech edycjach konkursu udział wzięło łącznie 66 sołectw z terenu wszystkich ośmiu gmin Doliny Baryczy. W I edycji zwyciężyło sołectwo Przygodziczki (gm. Przygodzice), w II Potasznia (gm. Milicz) a w III najlepszy okazał się Chojnik (gmina Sośnie). Ile sołectw zechce zmierzyć się ze sobą i które okaże się tym najaktywniejszym w roku 2013? Czas pokaże. Zapraszamy aktywne sołectwa do zgłaszania swojego udziału!

Do pobrania:

ULOTKA PROMOCYJNA

REGULAMIN KONKURSU – EDYCJA IV

HARMONOGRAM – WAŻNE TERMINY

KRYTERIA OCENY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (termin składania 01.02. - 28.02.2013)

UWAGA:
Zgłoszenia sołectwa do konkursu dokonuje Rada Sołecka poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie do 28 lutego 2013.

Zgłoszenie polega na złożeniu wersji elektronicznej poprzez wysłanie w terminie wypełnionego zgłoszenia na aktualnym formularzu na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl (wersja WORD bez odręcznych podpisów lub zeskanowany dokument JPG/PDF) oraz złożeniu wersji papierowej, identycznej z wersją elektroniczną, z odręcznymi podpisami członków Rady Sołeckiej, w terminie, w siedzibie Organizatora; wersję papierową można składać osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną. O złożeniu zgłoszenia w terminie decyduje:
* w przypadku wersji elektronicznej - wysłanie zgłoszenia e – mailem najpóźniej w dniu 28 lutego 2013 * w przypadku wersji papierowej - złożenie zgłoszenia osobiście w biurze Organizatora najpóźniej w dniu 28 lutego 2013 do godz. 16.00 lub wysłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną najpóźniej w dniu 28 lutego 2013 (decyduje data stempla pocztowego).

FORMULARZ SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO (termin składania 1 – 6.12.2013)

Informacji o konkursie oraz innych formach wsparcia aktywności na obszarach wiejskich udziela biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, ul. pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, tel. 71/383 04 32, czynne pn – pt, w godz. 8.00 – 16.00, www.aktywni.barycz.pl i www.nasza.barycz.pl e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl

Marta Kamińska
koordynator konkursu na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy”

„Konkurs na Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.