Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Ogłaszamy III konkurs na Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy

2012-01-30

Ostateczny termin składania zgłoszeń: 29 lutego 2012!

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, działające na obszarze gmin Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród, ogłasza III konkurs na „Najaktywniejsze sołectwo w Dolinie Baryczy” 2012.

Organizator konkursu, ogłaszając jego III edycję, ma na celu pobudzenie środowisk wiejskich Doliny Baryczy do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i dorosłych mieszkańców wsi, tworzenie i dbanie o wspólne miejsca wypoczynku i rekreacji, budowanie oferty tematycznej wsi (również w celach komercyjnych), kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych, wspólne dbanie o ład przestrzenny, zachowanie krajobrazu architektonicznego i przyrodniczego a także zakładania lokalnych stowarzyszeń i samodzielne pozyskiwanie środków na działalność z rożnych dostępnych funduszy, zarówno poprzez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (np. „Działaj Lokalnie”, „Małe Projekty”) jak i środków krajowych czy nawet unijnych.

Konkurs polega na rzetelnym prowadzeniu dokumentacji sołectwa w internecie - każda wieś winna szczegółowo i wszechstronnie zinwentaryzować i opisać swoją miejscowość oraz zadbać o systematyczne zamieszczanie aktualności dotyczących wydarzeń we wsi i codziennego życia jej mieszkańców, w specjalnie przygotowanym serwisie www.aktywni.barycz.pl, w ramach indywidualnej podstrony. Własną podstronę, jak i szkolenie z obsługi i redakcji serwisu, sołectwa otrzymują bezpłatnie i mogą z niej bezterminowo korzystać, wykorzystując do promocji miejscowości, nawet po zakończeniu konkursu.

10 sołectw, które będą najrzetelniej i najciekawiej prowadzić swój serwis, zostanie zakwalifikowanych do finału i będzie konkurować o tytuł najaktywniejszego sołectwa Doliny Baryczy w roku 2012. W finałowej ocenie komisja będzie się przyglądała sołectwom pod kątem następujących kryteriów: estetyka i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego, aktywność i partnerskie działanie wsi, realizacja projektów ze środków zewnętrznych, budowanie oferty tematycznej wsi skierowanej do mieszkańców i turystów, planowe i zaplanowane działanie, promocja sołectwa i działań oraz aktywne wykorzystanie oferty „Partnerstwa dla Doliny Baryczy”.

Organizator konkursu - Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" - zaplanował cenne nagrody: dla laureata I miejsca nagrodę rzeczową o wartości do 5 tys. zł, II miejsca – 3000 zł i III miejsca – 2000 zł. Dodatkowo Organizator zaplanował wyróżnienia dla sołectw, których inicjatywy lokalne wyjątkowo spodobają się komisji lub dla indywizualnych osób redagujących serwisy, które w swojej pracy wykażą się wyjątkowym zaangażowaniem i kreatywnością. Nagrody zwycięzcy wybiorą sami. Dodatkowo w trakcie trwania konkursu, a więc praktycznie przez cały 2012 roku, zaplanowane zostały interesujące szkolenia, warsztaty, spotkania i wyjazdy studyjne, dzięki którym liderzy wiejscy będą mogli lepiej się zintegrować, zwiększyć swoje kwalifikacje i umiejętności i jeszcze skuteczniej działać na rzecz swoich wsi.

W dotychczasowych dwóch edycjach konkursu udział wzięło łącznie 42 sołectw z terenu wszystkich 8 gmin Partnerstwa. W I edycji (12 uczestników) zwyciężyły Przygodziczki a w II (30 uczestników) najlepsza okazała się Potasznia. Ile sołectw zechce zmierzyć się ze sobą i które okaże się tym najaktywniejszym w roku 2012?

Sołtysi, rady sołeckie, liderzy wiejscy, mieszkańcy Doliny Baryczy!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, pochwalenia się swoją działalnością na rzecz wsi i społeczności wiejskiej oraz zmierzenia się z najaktywniejszymi!

Informacji o konkursie oraz innych formach wsparcia aktywności na obszarach wiejskich udziela biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, ul. pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, tel. 71/383 04 32, czynne pn – pt, w godz. 8.00 – 16.00, www.aktywni.barycz.pl i www.nasza.barycz.pl e-mail:
partnerstwo@nasza.barycz.pl


Wszelkie informacje dotyczące zasad i przebiegu konkursu znajdują się w poniżej załączonym regulaminie i harmonogramie (opis ważnych terminów, których nie wolno przegapić). Z dokumentu pt. „kryteria oceny” wszyscy zainteresowani mogą się dowiedzieć, co komisja będzie brała pod uwagę w końcowej ocenie sołectw.

Pobierz:

ULOTKA PROMOCYJNA

REGULAMIN KONKURSU – EDYCJA III

HARMONOGRAM – WAŻNE TERMINY

KRYTERIA OCENY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (termin składania 31.01. - 29.02.2012)

UWAGA:

Zgłoszenia sołectwa do konkursu dokonuje Rada Sołecka poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 29 lutego 2012.

Zgłoszenie polega na złożeniu wersji elektronicznej poprzez wysłanie w terminie wypełnionego zgłoszenia na aktualnym formularzu na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl (wersja WORD bez odręcznych podpisów lub zeskanowany dokument JPG/PDF) oraz złożeniu wersji papierowej, identycznej z wersją elektroniczną, z odręcznymi podpisami członków Rady Sołeckiej, w terminie, w siedzibie Organizatora; wersję papierową można składać osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną.

O złożeniu zgłoszenia w terminie decyduje:

w przypadku wersji elektronicznej - wysłanie zgłoszenia e – mailem najpóźniej w dniu 29 lutego 2012 a w przypadku wersji papierowej - złożenie zgłoszenia osobiście w biurze Organizatora najpóźniej w dniu 29 lutego 2012 do godz. 16.00 lub wysłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną najpóźniej w dniu 29 lutego 2012 (decyduje data stempla pocztowego).
 

FORMULARZ SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO (termin składania 1 – 7.12.2012)

UWAGA:

Konkurs trwa do 30 listopada 2012. Po upływie tej daty Rada Sołecka jest zobowiązana przygotować rzeczowe sprawozdanie końcowe z działalności sołectwa za okres sprawozdawczy, tj. od 1 stycznia do 30 listopada 2012.

Rada Sołecka jest zobowiązana przekazać sprawozdanie końcowe Organizatorowi w terminie od 1 do 7 grudnia 2012, w wersji elektronicznej (e-mailem w pliku WORD na adres: partnerstwo@nasza.barycz.pl) oraz w wersji papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej – decyduje data stempla pocztowego). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podanego terminu, jeśli zajdzie taka konieczność.

Do sporządzonego sprawozdania w wersji papierowej Rada Sołecka jest zobowiązana dołączyć dokumentację fotograficzną na opisanej płycie CD (opisana ma być płyta CD a nie opakowanie – nazwa sołectwa, Konkurs na Najaktywniejsze Sołectwo 2012); na płycie CD mają się znajdować zdjęcia w wersji elektronicznej w dobrej jakości, dokumentujące opisane w sprawozdaniu wydarzenia, w ilości nie więcej niż 10 zdjęć/wydarzenie; zdjęcia winny być posegregowane w katalogi noszące nazwy wydarzeń, które dokumentują.

„Konkurs na Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA AKTYWNYCH SOŁECTW!!!

 

Marta Kamińska
koordynator konkursu „Na Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy”