Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Ogłaszamy II konkurs na najaktywniejsze sołectwo w Dolinie Baryczy

2011-01-31

Zapraszamy aktywne sołectwa do udziału w konkursie.

Konkurs ogłasza Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, nabywania umiejętności i aktywizacji, dofinansowanego z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013.

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców wsi Doliny Baryczy (gminy: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród) do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych oraz dbanie o ład przestrzenny.

Warunki udziału w konkursie:

1. W konkursie może wziąć udział każda miejscowość o statusie sołectwa z terenu „Partnerstwa”,  również uczestnicy poprzednich edycji, z wyłączeniem laureata pierwszego miejsca każdej edycji.

2. Zgłoszenia sołectwa do konkursu dokonuje Rada Sołecka poprzez złożenie w siedzibie „Partnerstwa” (adres poniżej) pisemnego zgłoszenia na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2011.

3. Zgłoszone do konkursu sołectwo jest zobowiązane na bieżąco umieszczać informacje o wydarzeniach w sołectwie na specjalnie przygotowanym i przeznaczonym do tego celu serwisie www.aktywni.barycz.pl, w ramach przez siebie administrowanej podstrony. Organizator konkursu zorganizuje w tym celu spotkanie szkoleniowe, w którym przedstawiciele zgłoszonych sołectw są zobowiązani uczestniczyć.

4. Sołectwo jest zobowiązane do informowania organizatora konkursu o podejmowanych  w trakcie trwania konkursu wydarzeniach, inicjatywach, projektach, działaniach itp., w ramach których, na zaproszenie sołectwa, może odbyć się wizyta przedstawicieli komisji konkursowej. W przypadku braku zaproszenia ze strony sołectwa komisja sama określi termin wizytacji.

5. Po zakończeniu konkursu Rada Sołecka ma obowiązek sporządzenia pisemnego sprawozdania z wykonanych i zrealizowanych w trakcie trwania konkursu działań, obejmujacych okres od 1 stycznia do 30 listopada 2011. W sprawozdaniu należy szczegółowo odnieść się do kryteriów opisanych w załączniku nr 4 do regulaminu konkursu.

6. Rada Sołecka przesyła powyższy opis na adres organizatora konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2011. Brak złożenia sprawozdania w terminie skutkuje eliminacją z dalszej oceny.

7. Do sporządzonego sprawozdania Rada Sołecka obowiązkowo dołącza dokumentację fotograficzną (zdjęcia o wysokiej rozdzielczości na płycie CD).

Nagrody:

1. Komisja konkursowa wyłoni laureata I miejsca oraz wyróżni 2 sołectwa. Laureat I miejsca otrzyma tytuł „Najaktywniejsze sołectwo Doliny Baryczy w roku 2011”

2. Rodzaj i wysokość nagród:

* Nagroda główna - 5.000 zł

* Dwa wyróżnienia po 1000 zł

Uwaga: Nagrody do ww. wartości przyznawane będą w formie rzeczowej.

3. W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów dopuszcza się przyznanie dodatkowych nagród dla laureatów konkursu bądź wyróżnionych. Sponsor nagrody może sprecyzować cel i sposób wykorzystania środków.

4. Laureat I miejsca zorganizuje podsumowanie konkursu – uroczystą galę podsumowującą.

5. Laureat I miejsca nie może brać udziału w kolejnych edycjach konkursu.

6. Przedstawiciel zwycięskiego sołectwa, jeśli wyrazi chęć, może brać udział w pracach komisji konkursowej w kolejnych edycjach.
 

Do pobrania:

ulotka informacyjna

REGULAMIN konkursu
załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (do przesłania do 28 lutego 2011)
załącznik nr 2 – HARMONOGRAM
załącznik nr 3 – KRYTERIA OCENY
załącznik nr 4 – OPIS DZIAŁAŃ – SPRAWOZDANIE (do przesłania do 6 grudnia 2011)


Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2011 osobiście, pocztą tradycyjną, lub faksem.

Dane teleadresowe:

"Partnerstwo dla Doliny Baryczy", pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, tel./faks: 71 3830432

Uwaga! Ze względu na remont budynku na pl. ks. E. Waresiaka 7 w Miliczu, w którym znajduje się siedziba Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” informujemy, że w roku 2011 nasze biuro znajduje się przy stadionie OSIR, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 56-300 Milicz. Numer telefonu i faksu: 71/ 3830432.